al meer dan 7 jaar

één op één persoonlijke SPSS begeleiding!

5000+

afgestudeerde studenten!

97,8%

slagingspercentage van onze studenten!

Algemene voorwaarden SPSSHandboek

Hier vind je de algemene voorwaarden van SPSSHandboek. Lees deze goed door zodat je niet voor onduidelijkheden komt te staan.

SPSS

Officiële Inschrijfbevestiging

Inschrijving door de student (via het inschrijfformulier) dient minstens 24 uur voor het consult ingevuld te worden. Wanneer dit niet het geval is komt de afspraak te vervallen, tenzij in duidelijk overleg een andere regeling wordt afgesproken.

Hier vind je het inschrijfformulier

Annulering

Bij afzeggingen van een afspraak door opdrachtgever na 17:00 de dag voor de afspraak wordt 100% in rekening gebracht bij de opdrachtgever,

Voor 17:00 de dag voor de afspraak tot 24 uur voor aanvang van een gesprek wordt 50% in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Van 24 uur tot 48 uur voor aanvang van het gesprek wordt 25% in rekening gebracht.

SPSSHandboek behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

De opdrachtgever (bedrijf/student) behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Geheimhouding / Vertrouwelijkheid

SPSSHandboek garandeert dat alle informatie die gebruikt wordt om begeleiding te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk wordt behandeld en deze niet aan derden ter inzage geeft.

Kwaliteit

SPSSHandboek staat garant voor het kwaliteitsniveau van de begeleidingstrajecten en dat de begeleiders gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een begeleider uitvalt, zorgt SPSSHandboek, in overleg met de kandidaat en in alle redelijkheid voor een gelijkwaardige vervanging.

Uitvoering

SPSSHandboek start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door de opdrachtgever is geaccepteerd door middel van mondeling akkoord of bevestiging per e-mail. De data van de begeleiding worden in overleg met opdrachtgever, kandidaat en begeleider vastgesteld.

Prijzen

De honorering van de medewerkers van SPSSHandboek berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.

Standaard zijn in de prijs de kosten van voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Indien hiervan wordt afgeweken, vermeldt SPSSHandboek dat in de offerte.

Lesruimte en hulpmiddelen worden door Afstudeerbegeleider in samenwerking met SPSSHandboek beschikbaar gesteld.
Afstudeerbegeleider verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

Klachten

In geval van klachten met betrekking tot het begeleidingstraject kan opdrachtgever zich wenden tot de begeleider of directie van Afstudeerbegeleider.

Intellectueel eigendom

Al het naslagmateriaal en aanvullend materiaal door SPSSHandboek in verband met de begeleiding verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SPSSHandboek.

Aansprakelijkheid

SPSSHandboek is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in begeleidingsinhoud, begeleidingsspecificaties of begeleidingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de begeleiding, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

Meer vragen?

Bekijk dan hier onze veelgestelde vragen pagina. ​